Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant: de contractspartij van Tafelgenot. Hophullen 1 te Assen. ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58211020, in de breedste zin van het woord. Levering: overdracht van producten en/of diensten. Offerte: het telefonisch of schriftelijke aanbod van Tafelgenot om tegen een bepaalde prijs/hoeveelheid producten / diensten te leveren. Overeenkomst: de schriftelijk en/of elektronisch vastgelegde afspraken tussen Van Smaak en de klant, betreffende de levering van de producten/diensten. Ongebruikelijke situatie: iedere situatie waarop Tafelgenot geen invloed heeft ofwel kon hebben, waardoor de levering van producten/diensten niet mogelijk is. Transport: het vervoeren van producten/diensten van/door Tafelgenot naar de klant volgens de HACCP geldende normen. Leverancier: de organisatie die de  producten/diensten levert aan de klant. HACCP: een preventief systeem dat  gezondheidsrisico’s in bereidings- en behandelingsprocessen opspoort en deze vervolgens beheersbaar maakt. Klacht: een uiting van gedachten, waarnemingen of ontevredenheid.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en de uitvoering van deze overeenkomsten, zoals tussen de klant en Tafelgenot tot stand zijn gekomen. 2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn van kracht indien dit door Tafelgenot uitdrukkelijk en schriftelijk aan de klant is bevestigd. 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de klant, waarbij voor de uitvoering een derde benodigd is. 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien gewenst worden de algemene voorwaarden kosteloos thuis gestuurd.

Artikel 3. Totstandkoming aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

1. Alle door Tafelgenot gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling door de klant. 2. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden aanvaardt de klant bij de eerste bestelling . 3. Als de klant redelijkerwijs begrijpt dat de website, offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten, kan Tafelgenot niet worden gehouden aan de gedane offerte of aanbieding. Tafelgenot kan geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van de website, offertes of aanbiedingen. Alle door Tafelgenot gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is over­eengekomen. Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling door de klant en of het toesturen van een ingevulde menukaart (bestelling).De Klant aanvaardt de van toepassing zijnde algemene voorwoorden bij het aangaan van de overeenkomst. 4. Tafelgenot is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tafelgenot is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige informatie aan haar verstrekt door of namens de klant.

Artikel 4. Prijzen en facturatie 

1. De prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen worden vastgesteld per weekmenulijst, tenzij anders overeengekomen. Tafelgenot behoudt zich de mogelijkheid voor bij ongebruikelijke situaties de prijzen te wijzigen. 2. Facturatie vindt achteraf plaats per 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De facturen vermelden het aantal geleverde maaltijden in de betreffende periode.

Artikel 5. Levertijd en levering

1. Tafelgenot streeft ernaar om binnen een redelijke termijn haar producten/diensten te leveren. 2. Mocht de levertijd overschreden worden, dan zal Tafelgenot steeds in overleg met de klant naar een passende oplossing zoeken. 3. Indien de klant op moment van levering niet thuis is en er is geen sleutelovereenkomst afgesloten, dan zal het product mee terug worden genomen. De producten/diensten worden wel in rekening gebracht. 4. De klant is zelf verantwoordelijk voor een juiste handeling en bewaring van het product. Tafelgenot kan geen toezicht houden op dit proces en accepteert dan ook geen aansprakelijkheid als gevolg van een onjuiste handeling of bewaring van het product. Na persoonlijke aflevering aan klant of aflevering in koelkast vervalt de verantwoordelijkheid voor Tafelgenot. 5. Tafelgenot is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen die buiten haar macht om zijn ontstaan. 6. Het transport geschiedt met eigen voertuigen of door derden volgens een vast rittenschema tot aan de deur van de klant. Wijzigingen op het bezorgschema zijn Tafelgenot voorbehouden. 7. Voor de koelverse en warme maaltijden geldt geen minimale bestelhoeveelheid.


Artikel 6. Annuleringen

1. Indien de klant een bestelling kosteloos wil annuleren, dan kan dit tot 24 uur voor aflevering van de bestelling.

Artikel 7. Betaling 

1. Tafelgenot hanteert een betalingstermijn op haar facturen van 14 dagen. 2. Tenzij schriftelijk is overeengekomen, is de klant niet gerechtigd Tafelgenot haar facturen te verrekenen met tegen- vorderingen uit welke hoofde dan ook. 3. Bij niet of niet tijdige betaling, dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enig op de klant rustende verplichting tegenover Tafelgenot, is de klant vanaf de vervaldatum factuur de alsdan geldende wettelijke rente (handels- en/of consumententransacties) verschuldigd. 4. Verder is Tafelgenot bij een betalingsachterstand gerechtigd de levering van producten/diensten stop te zetten, dit zonder nadere aankondiging. 5. Bij een betalingsachterstand is Tafelgenot gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. De (gerechtelijke en buitengerechtelijke) incassokosten zijn voor rekening van de klant. De overeenkomst wordt beëindigd op het moment dat de levering van producten/diensten wordt stopgezet. Dit onverminderd het recht tot betaling van het verschuldigde alsmede door ontbinding van de overeenkomst geleden schade. 6. De buitengerechtelijke incassokosten voor consumententransacties worden bepaald conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten, met een minimum van € 40,-. Bij handelstransacties wordt een percentage van 15% met een minimum van €40,- aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht bij de klant.

Artikel 8. Thermoboxen

De Thermoboxen waarin de maaltijden worden bezorgd, blijven te alle tijde eigendom van Tafelgenot. Bij het beëindigen van de maaltijdafname van Tafelgenot wordt deze thermo box weer ingenomen. Indien de thermo box niet ingenomen kan worden, brengt Tafelgenot €165,- aan de klant in rekening.

Artikel 9. Klachten 

1. Klachten over door Tafelgenot geleverde producten/diensten dienen na consumptie dag de eerstvolgende werkdag te worden gemeld, onder duidelijke opgave van de reden van de klacht. De klant kan de klacht kenbaar maken via www.tafelgenot.nl door middel van contact- formulier. Ook kan dit telefonisch kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 06-82239989. Als Tafelgenot de klacht gegrond vindt, komt Tafelgenot met een passende oplossing. 2. Klachten die Tafelgenot ontvangt na de in artikel 8.1 genoemde termijn worden in behandeling genomen, en daar waar mogelijk zoekt Van Smaak een passende oplossing. 3. Klachten die bij Tafelgenot zijn gemeld, ontslaan de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring 

1. Indien zich in verband met de uitvoering van de opdracht onverwacht een omstandigheid voordoet, met als gevolg de aansprakelijkheid, dan is de aansprakelijkheid van Tafelgenot beperkt tot maximaal het bedrag  dat de bedrijfsaansprakelijkheids- verzekeraar in het betreffende geval uitkeert. Indien de verzekeraar om enige reden niet uitkeert, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 5.000,-. 2. Tafelgenot is niet aansprakelijk voor door de klant dan wel enige derde geleden schade die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door klant of door een derde van geleverde producten/diensten. 3. De klant vrijwaart Tafelgenot voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade die het gevolg is of samenhangt met de levering van de producten/diensten. 4. Een aanspraak van de klant vervalt indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en aangetekend is ingediend bij Tafelgenot. 5. De aanvang van verjaring start op het moment dat de klant bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Artikel 11. Ongebruikelijke situatie

1. Tafelgenot is in geval van ongebruikelijke situaties of onvoorziene omstandigheden, bedrijfsstoringen, grondstoftekorten of andere verhinderingen gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden. De klant kan geen vergoeding van door hem geleden schade vorderen. 2. Tafelgenot zal in overleg met de klant zoeken naar een passende oplossing. Tafelgenot blijft het recht houden zo nodig een passend alternatief aan te bieden voor de duur van 14 dagen. De klant is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de ongebruikelijke situatie voortduurt na 14 dagen, doch ook in dat geval heeft de klant geen recht op schadevergoeding. 3. Tafelgenot is niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die zij heeft ten opzichte van de klant indien zij hiertoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer gelden opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Opzegging

1. Zowel de klant als Tafelgenot kan de relatie tussen hen geheel of gedeeltelijk opzeggen. Als Tafelgenot de relatie opzegt, deelt zij de reden van de opzegging schriftelijk mede aan de klant. 2. Tijdens de afwikkeling blijven de algemene voorwaarden van Tafelgenot van toepassing, tenzij dit anders is overeengekomen.

Artikel 13. Geschillen beslechting 

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de tussen Tafelgenot en de klant gesloten overeenkomsten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank in Assen.

Contact

Benieuwd naar onze bezorgservice? Of heeft u een vraag?

Wilt u een gratis proefmaaltijd bestellen?

U kunt ons op werkdagen telefonisch bereiken tussen 8:00 en 17:00uur.

T. 06-82 23 99 89

E. richard@tafelgenot.nl